ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BR02 Training en Consultancy B.V., Flight Forum 840, 5657 DV Eindhoven, hierna ook te noemen: BridgeMoore

Definities

Onder deelnemer of cursist wordt verstaan iemand die een training of opleiding bij BridgeMoore volgt. Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die met BridgeMoore een overeenkomst sluit of heeft gesloten. Onder open training of opleiding wordt verstaan een opleiding of training met open plaatsingen, d.w.z. dat eenieder zich daarvoor kan inschrijven, voor zover er beschikbare plaatsen zijn. Onder in-company training of opleiding wordt verstaan een maatwerk opleiding of training ten behoeve van een bepaalde opdracht(gever). Onder module wordt verstaan een vooraf bepaald onderdeel van een opleidingstraject. Onder de opleiding wordt verstaan het traject van alle modules.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van BridgeMoore en iedere overeenkomst tussen BridgeMoore en een opdrachtgever van BridgeMoore (“Opdrachtgever”), waarop BridgeMoore deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d. van Opdrachtgever zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen BridgeMoore en Opdrachtgever indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BridgeMoore zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van BridgeMoore staan gedurende 30 dagen na verzending door BridgeMoore open voor acceptatie door Opdrachtgever, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.

2.2 De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Verplichtingen BridgeMoore

3.1 BridgeMoore zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 BridgeMoore draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden voor het bedrijf van Opdrachtgever, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij Opdrachtgever geldende en aan BridgeMoore bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4 Verplichtingen en medewerking Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BridgeMoore aangeeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan BridgeMoore worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan BridgeMoore zijn verstrekt, heeft BridgeMoore het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. BridgeMoore is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BridgeMoore is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BridgeMoore bekend behoorde te zijn.

4.3 Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt BridgeMoore zich het recht voor om een (online) inschrijving van een deelnemer met onvoldoende vooropleiding of ervaring te weigeren.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van BridgeMoore en/of door BridgeMoore ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van Opdrachtgever verkrijgen.

4.5 Opdrachtgever stelt aan de medewerkers van BridgeMoore en/of aan door BridgeMoore ingeschakelde derden de benodigde ruimte(s) en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij Opdrachtgever geldende huis- en werkregels.

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden

5.1 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal BridgeMoore de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2 Indien een goede uitvoering van de aan BridgeMoore opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft BridgeMoore het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever heeft het recht aan BridgeMoore te verzoeken een door BridgeMoore ingezette medewerker te vervangen indien Opdrachtgever op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. BridgeMoore zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.4 BridgeMoore kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerker.

5.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan BridgeMoore de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever BridgeMoore derhalve, alvorens BridgeMoore aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

5.7 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Trainingsaccommodatie

6.1 Door BridgeMoore worden eisen gesteld aan de accommodatie. In onderling overleg wordt door de opdrachtgever zelf een door BridgeMoore geschikt geachte accommodatie gereserveerd. Het wijzigen van hotel/trainingslocatie kan voor opdrachtgever geen reden zijn voor annulering van de opdracht.

6.2 De kosten van de accommodatie(s) waar de opdracht wordt uitgevoerd, alsmede de reis- en verblijfkosten van de deelnemers en de trainer(s) van BridgeMoore zijn volledig voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Gedragsregels

7.1 Tijdens de training(en) worden de deelnemers niet gestoord door gesprekken en/of berichten (telefoons en computers zijn derhalve uitgeschakeld).

7.2 Van de deelnemers wordt een maximale inbreng en zelfwerkzaamheid verwacht. BridgeMoore kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers of de gevolgen daarvan.

Artikel 8 Annulering, opschorting en beëindiging

8.1 Een annulering door Opdrachtgever van de (data van) training en/of uitvoering van werkzaamheden, dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop BridgeMoore de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende percentages van de overeengekomen factuurwaarde in rekening gebracht:

  • tot 8 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 50%
  • binnen 8 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 100%

8.2 Bij tussentijdse annulering door Opdrachtgever van de uitvoering van werkzaamheden, zal door BridgeMoore nooit restitutie of creditering van het daarvoor overeengekomen bedrag plaatsvinden. In geval van overmacht (b.v. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) kan een verzoek tot matiging van de annuleringskosten aan de directie van BridgeMoore worden voorgelegd.

8.3  De vorderingen van BridgeMoore op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan BridgeMoore omstandigheden ter kennis zijn gekomen die BridgeMoore goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is BridgeMoore bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van BridgeMoore om schadevergoeding te vorderen.

8.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan BridgeMoore bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BridgeMoore bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.5 Bij annulering door BridgeMoore, door enige niet aan haar verwijtbare oorzaak, zal BridgeMoore hiervan Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de betreffende opdracht van BridgeMoore af te nemen op een in overleg met BridgeMoore te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.

8.6 In onderling overleg zal in geval van annulering door BridgeMoore (zoals beschreven in 8.5) een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden worden vastgesteld. De Opdrachtgever kan hieruit nimmer een recht op schadevergoeding doen gelden of de opdracht te annuleren of te wijzigen.

Artikel 9 Wijziging data van training en/of werkzaamheden

9.1 Een wijziging van de data van uitvoering van een (open) training en/of werkzaamheden, dient door Opdrachtgever altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop BridgeMoore de schriftelijke wens tot wijziging van de data ontvangt, worden de volgende percentages van de overeengekomen factuurwaarde in rekening gebracht:

  • tot 8 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 35%
  • tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 70%
  • binnen 4 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 100%

9.2 In het geval van een wijziging van de datum van een open training heeft de Opdrachtgever vooraf te allen tijde het recht om de ingeschreven deelnemer te vervangen door een ander mits deze voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt uitsluitend voor de gehele opleiding en niet per afzonderlijke datum en/of module.

9.3 Bij wijziging van de datum van een (open) training door BridgeMoore, zal BridgeMoore hiervan opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de betreffende opdracht van BridgeMoore af te nemen op een in overleg met BridgeMoore te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.

Artikel 10 Tarieven en betaling

10.1 Alle tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

10.2  Opdrachtgever dient facturen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te voldoen door overmaking van het volledige bedrag op een door BridgeMoore te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet-tijdige betaling wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is BridgeMoore gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van BridgeMoore voor de (schadelijke) gevolgen daarvan en alle nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en) terstond, in zijn geheel, te factureren, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

10.3 Indien en zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 10.2, heeft  BridgeMoore het recht de achterstallige factuurbedragen zonder verdere aankondiging aan derden uit handen te geven. De door BridgeMoore te maken kosten van invordering in en/of buiten rechte, komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en bedragen altijd tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het recht van BridgeMoore een hoger bedrag in rekening te brengen als de invorderingskosten hoger blijken te zijn.

10.4 Indien en zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 10.2 is Opdrachtgever over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van BridgeMoore, inclusief verschuldigde renten en kosten een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden berekend

10.5 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van BridgeMoore. Indien de klacht gegrond is zal BridgeMoore de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BridgeMoore slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

10.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, zullen de (betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.8 Opdrachtgever is aan BridgeMoore, de door BridgeMoore en alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt echter alleen indien BridgeMoore en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Uit de aard van de werkzaamheden die BridgeMoore ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert vloeit voort dat BridgeMoore jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat BridgeMoore niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door BridgeMoore uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan Opdrachtgever zijn gegeven. 

11.2 BridgeMoore is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe zaak -en/of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens Opdrachtgever, met dien verstande dat BridgeMoore nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computer- programmatuur en gegevensbestanden.

11.3 BridgeMoore is tegenover Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

11.4 BridgeMoore is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden, zoals afnemers van Opdrachtgever, lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die BridgeMoore ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever vrijwaart BridgeMoore en alle door BridgeMoore ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door BridgeMoore ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door Opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. 

11.5 De aansprakelijkheid van BridgeMoore is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door BridgeMoore voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding. Indien de werkzaamheden het uitlenen van personeel betreft voor een periode langer dan 6 (zes) maanden, is de aansprakelijkheid van BridgeMoore beperkt tot maximaal het gedurende de laatste 3 (drie) maanden daarvoor gefactureerde bedrag. Opdrachtgever vrijwaart BridgeMoore ook voor eventuele claims van derden voor zover deze de in dit lid genoemde maxima en beperkingen zouden overstijgen. En voorts tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en BridgeMoore zal door Opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle schade en kosten die voor BridgeMoore en door haar inschakelde derden mochten ontstaan waaronder begrepen juridische (adviseurs)kosten. 

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BridgeMoore of  door haar inschakelde derden.

11.7  Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat BridgeMoore wél voor enige verdere schade aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van BridgeMoore in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van BridgeMoore terzake daadwerkelijk uitkeert. Aanspraken op ieder ander vermogensbestanddeel of -delen van BridgeMoore of haar vennoten, bestuurders en medewerkers en door BridgeMoore ingeschakelde derden worden onvoorwaardelijk uitgesloten.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

12.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door BridgeMoore in het kader van de uitvoering van de (open) training(en) en/of werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Opdrachtgever ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige werken, knowhow etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, (komen te) berusten op basis van een exclusieve (sub-) licentie bij BridgeMoore.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen. 

14.2 BridgeMoore heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BridgeMoore haar verbintenis had moeten nakomen. 

14.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

14.4 Indien BridgeMoore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van BridgeMoore worden beheerst door Nederlands recht. 

15.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

16.1 BridgeMoore is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

16.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen BridgeMoore en Opdrachtgever zullen naderhand door BridgeMoore gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.

Menu