ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van BridgeMoore Business School gevestigd te Eindhoven

 

Definities

BridgeMoore exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige partners, die zich tevens bedienen van de handelsnaam BridgeMoore Business School (hierna aangeduid als BM).

 • Onder deelnemer of cursist wordt verstaan iemand, die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever een training, coaching of opleiding bij BM volgt.
 • Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die met BM een overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • Onder opdrachtnemer wordt BM verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het uitvoeren van de in de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden op het gebied van onder meer training, coaching, (business) consultancy, assessments, werving en selectie.
 • Onder “open” training of opleiding wordt verstaan een opleiding of training met open plaatsingen, d.w.z. dat eenieder zich daarvoor kan inschrijven, voor zover er beschikbare plaatsen zijn.
 • Onder “In-company” training (ook wel “bedrijfstraining” genoemd) of opleiding wordt verstaan een maatwerk training of opleiding ten behoeve van deelnemers van één opdracht(gever).
 • Onder module wordt verstaan een vooraf bepaald onderdeel van een opleidingstraject.
 • Onder de opleiding wordt verstaan het traject van alle modules.
 • Onder de Online Dienst wordt verstaan de digitale omgeving waarin onder meer, maar niet limitatief,  metingen van prestaties kunnen worden verricht, push-berichten kunnen worden gestuurd ter verbetering van die prestaties, adviezen kunnen worden verstrekt omtrent specifieke onderwerpen, assessments worden afgenomen, digitale trainingen worden gegeven, informatie wordt verstrekt en/of andere diensten die worden aangeboden via de online omgeving, al dan niet gecombineerd met fysieke trainingen over diverse onderwerpen, waar de opdrachtgever (in het geval van een abonnement) toegang tot kan verkrijgen.
 • Het Online Boekingssysteem is een systeem op de website van BM dat het mogelijk maakt om online open trainingen te boeken voor zakelijke klanten.
 • Onder “de Opdracht” wordt verstaan de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BM betreffende (open- of in company-) trainingen, SIS (sales improvement sessies), coaching, assessments en/of de uitvoering van andere overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van BM en iedere overeenkomst tussen BM en een opdrachtgever van BM (“Opdrachtgever”), waarop BM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d. van Opdrachtgever zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen BM en Opdrachtgever indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BM zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van BM zijn herroepbaar en vervallen 30 dagen na verzending, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.

2.2 De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat BM de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Verplichtingen BridgeMoore

3.1 BM zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 BM draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden voor het bedrijf van Opdrachtgever, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij Opdrachtgever geldende en aan BM bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4 Verplichtingen en medewerking Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BM aangeeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan BM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan BM zijn verstrekt, heeft BM het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. BM is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BM is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BM bekend behoorde te zijn.

4.3 Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt BM zich het recht voor om een (online) inschrijving van een deelnemer met onvoldoende vooropleiding of ervaring te weigeren.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van BM en/of door BM ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van Opdrachtgever verkrijgen.

4.5 Opdrachtgever stelt aan de medewerkers van BM en/of aan door BM ingeschakelde derden de benodigde ruimte(s) en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij Opdrachtgever geldende huis- en werkregels

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden

5.1 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal BM de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2 Indien een goede uitvoering van de aan BM opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft BM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

5.3 Opdrachtgever heeft het recht aan BM te verzoeken een door BM ingezette medewerker te vervangen indien Opdrachtgever op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. BM zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.4 BM kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerker.

5.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen, onderdelen of modules zal geschieden, kan BM de uitvoering daarvan tot een volgende fase, onderdeel of module opschorten totdat Opdrachtgever de uitvoering van de daaraan voorafgegane fase, onderdeel of module schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever BM derhalve, alvorens BM aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

5.7 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Eisen aan accommodatie

6.1 Door BM worden eisen gesteld aan de accommodatie. In onderling overleg wordt door de opdrachtgever zelf een door BM geschikt geachte accommodatie gereserveerd. Het wijzigen van de locatie voor de uitvoering van de werkzaamheden van BM kan voor opdrachtgever geen reden zijn voor annulering van de opdracht.

6.2 De kosten van de accommodatie(s) waar de opdracht wordt uitgevoerd, alsmede de reis- en verblijfkosten van de deelnemers en de trainer(s) van BM zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Gedragsregels

7.1 Tijdens de training(en) worden de deelnemers niet gestoord door gesprekken en/of berichten (telefoons en computers zijn derhalve uitgeschakeld).

7.2 Het maken en/of vertonen en/of in bezit hebben van geluids- of beeld opnames, die tijdens trainingen, SIS (sales improvement sessies), coaching, assessments en/of uitvoering van andere werkzaamheden van BM door deelnemers van opdrachtgever of derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BM zijn gemaakt, is ten strengste verboden. Opdrachtgever dient zijn deelnemers hieromtrent te informeren.

7.3 Van de deelnemers wordt een maximale inbreng en zelfwerkzaamheid verwacht. BM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers of de gevolgen daarvan

Artikel 8 Annulering, opschorting en beëindiging

8.1 Een (gedeeltelijke) annulering door Opdrachtgever van de (open) training, SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment en/of uitvoering van andere werkzaamheden, dient altijd schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever een opdracht (voor een deel) annuleert of niet verschijnt, is hij immer gehouden BM alle overeengekomen vergoedingen voor de opdracht binnen 14 (veertien) dagen na annulatie te voldoen.

8.2 Bij tussentijdse annulering door Opdrachtgever van de uitvoering van (een deel van) de in de opdracht vermelde werkzaamheden, zal door BM nooit enige restitutie of creditering van het daarvoor overeengekomen bedrag plaatsvinden.

8.3  Het in artikel 8 lid 1 en 2  bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt BM de Opdrachtgever in staat om binnen een termijn van drie maanden na de oorspronkelijk geplande datum van uitvoering, de opdracht alsnog uit te laten voeren, door in overleg met BM binnen deze termijn vallende nieuwe datums overeen te komen, voor zover BM deze datums beschikbaar heeft.

8.4 Indien de Opdrachtgever met BM overeenkomt in een bepaalde periode een bepaalt aantal nader in te vullen (open) trainingen, SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment en/of uitvoering van andere werkzaamheden af te nemen en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen (open)trainingen, SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment en/of uitvoering van andere werkzaamheden en/of andere werkzaamheden door Opdrachtgever afgenomen.

8.5 Opdrachtgevers waarvan de deelnemer(s) tijdens een (open) training, SIS (sales improvement sessie), coaching of assessment (deels) afwezig is (zijn), blijven het totaal hieromtrent overeengekomen bedrag  en de eventuele verblijfskosten verschuldigd.

8.6 Indien een deelnemer aan een open training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training voortijdig te onderbreken, blijft de opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met BM en uitsluitend tegen een door BM op te geven vergoeding, kan de deelnemer aan een vervangende training, indien beschikbaar, of, indien van toepassing, aan een deel daarvan deelnemen. De vergoeding voornoemd komt ten laste van de opdrachtgever.

8.7 In geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van opdrachtgever is deze desalniettemin gehouden aan BM alle overeengekomen vergoedingen te voldoen. In dit geval stelt BM de opdrachtgever in de gelegenheid om binnen 3 maanden na de oorspronkelijk geplande datum van de geannuleerde  werkzaamheden deze uit te laten voeren, door in overleg met BM een binnen deze termijn vallende datum overeen te komen, voor zover BM een dergelijke datum beschikbaar heeft.

8.8 De vorderingen van BM op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan BM omstandigheden ter kennis zijn gekomen die BM goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is BM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van BM om schadevergoeding te vorderen.

8.9 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan BM bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BM bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.10 Bij annulering van de opdracht door BM, vanwege enige niet aan haar verwijtbare oorzaak, zal BM hiervan Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de betreffende opdracht van BM af te nemen op een in overleg met BM te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.

8.11 In onderling overleg zal in geval van annulering door BM (zoals beschreven in 8.10) een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden worden vastgesteld. De Opdrachtgever kan hieruit nimmer een recht op schadevergoeding doen gelden of de opdracht te annuleren of te wijzigen.

Artikel 9 Verzoek om wijzigen data van training en/of werkzaamheden

9.1 Een verzoek om wijziging van de overeengekomen datum van uitvoering van een (open) training (traject), SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment en/of uitvoering van andere werkzaamheden dient door opdrachtgever altijd schriftelijk te geschieden. Na ontvangst van dit schrijven stelt BM de opdrachtgever in de gelegenheid om binnen een termijn van drie maanden na de oorspronkelijk geplande datum van uitvoering, de opdracht alsnog uit te laten voeren, door zo snel mogelijk in overleg met BM binnen deze termijn vallende nieuwe datum (of datums) overeen te komen, voor zover BM deze datums beschikbaar heeft. Afhankelijk van het moment waarop BM de gewijzigde datum(s) schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever, worden voor de wijziging van de datum(s) als vergoeding de volgende percentages van de overeengekomen factuurwaarde in rekening gebracht aan de Opdrachtgever:

 • tot 8 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 35%
 • tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 70%
 • binnen 4 weken voor aanvang van de training of werkzaamheden: 100%

9.2 Bij wijziging van de datum(s) van uitvoering van een (open) training (traject), SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment en/of uitvoering van andere werkzaamheden door BM, zal BM hiervan opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de betreffende opdracht van BM af te nemen op een in overleg met Opdrachtgever te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.

9.3 In het geval van een wijziging van de datum van een (open) training (traject), SIS (sales improvement sessie), coaching of assessment door BM heeft de opdrachtgever tot één week voor de uitvoering het recht om de deelnemer te vervangen door een ander mits deze voldoet aan de eventuele toelatingseisen. Dit geldt uitsluitend voor het gehele traject en niet per afzonderlijke datum en/of module.

Artikel 10 Tarieven en betaling

10.1 Alle tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

10.2  Opdrachtgever dient facturen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te voldoen door overmaking van het volledige bedrag op een door BM te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet-tijdige betaling wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is BM gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van BM voor de (schadelijke) gevolgen daarvan en alle nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en) terstond, in zijn geheel, te factureren, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

10.3 Indien en zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 10.2, heeft  BM het recht de achterstallige factuurbedragen zonder verdere aankondiging aan derden uit handen te geven. De door BM te maken kosten van invordering in en/of buiten rechte, komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en bedragen altijd tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het recht van BM een hoger bedrag in rekening te brengen als de invorderingskosten hoger blijken te zijn.

10.4 Indien en zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 10.2 is Opdrachtgever over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van BM, inclusief verschuldigde renten en kosten een rentevergoeding van 0,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden berekend.

10.5 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van BM. Indien de klacht gegrond is zal BM de herstelwerkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, of door Opdrachtgever niet wordt toegestaan, zal door BM voor de betreffende werkzaamheden nooit enige restitutie of creditering plaatsvinden.

10.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, zullen de (betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.8 Opdrachtgever is aan BM, de door BM en alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt echter alleen indien BM en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 BM zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan BM opgedragen taak mag worden verwacht. Uit de aard van de werkzaamheden die BM ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert vloeit voort dat BM jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat BM niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door BM uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan Opdrachtgever zijn gegeven.

11.2 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan BM ter beschikking gestelde gegevens. BM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

11.3 BM is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe zaak schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan BM toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

11.4 De maximale aansprakelijkheid van BM voor haar werkzaamheden is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende (deel) van de opdracht. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de werkzaamheden van BM in de periode van 1 maand voorafgaande aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling van BM.

11.5 BM is tegenover Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook

11.6 BM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden, zoals afnemers van Opdrachtgever, lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die BM ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever vrijwaart BM en alle door BM ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door BM ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door Opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

11.7  De aansprakelijkheid van BM is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door BM voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding. Indien de werkzaamheden het uitlenen van personeel betreft voor een periode langer dan 6 (zes) maanden, is de aansprakelijkheid van BM beperkt tot maximaal het gedurende de laatste 3 (drie) maanden daarvoor gefactureerde bedrag. Opdrachtgever vrijwaart BM ook voor eventuele claims van derden voor zover deze de in dit lid genoemde maxima en beperkingen zouden overstijgen. En voorts tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en BM zal door Opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle schade en kosten die voor BM en door haar inschakelde derden mochten ontstaan waaronder begrepen juridische (adviseurs)kosten.

11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BM of door haar inschakelde derden.

11.9 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat BM wél voor enige verdere schade aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van BM in alle gevallen beperkt tot nimmer meer dan EUR 25.000,00 en worden verminderd met de door de opdrachtgever bedongen en door KS verleende creditering. Aanspraken op ieder ander vermogensbestanddeel of -delen van BM of haar maten, bestuurders en medewerkers en door BM ingeschakelde derden worden onvoorwaardelijk uitgesloten.

11.10 De maximale aansprakelijkheid van BM ten aanzien van (een abonnement op) de Online Diensten zijn beperkt tot de hoogte van de abonnementsvergoeding (exclusief omzetbelasting) naar rato bedongen voor de periode van 1 maand voorafgaande aan de tekortkoming van BM.

11.11 BM is niet aansprakelijk voor de schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van de (Online) diensten.

11.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking en maximaal 30 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, de schade schriftelijk bij BM heeft gemeld.

Artikel 12 Verjaring

Elke vordering op BM verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

13.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 14 Intellectuele Eigendom

14.1 De opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten en knowhow) op de door BM aangeboden training (traject), SIS (sales improvement sessie), coaching, assessment de (content van de) Online Dienst, het werkmateriaal en/of de uitvoering van andere werkzaamheden op basis van een exclusieve (sub-) licentie exclusief toekomen aan BM of haar maten.

14.2 BM verleent aan Opdrachtgever enkel een gebruiksrecht voor het gebruik van het werkmateriaal in het kader van de opdracht, maar het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om het werkmateriaal op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BM. Ook het (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van het werkmateriaal binnen de organisatie van de opdrachtgever en/of de deelnemer is niet toegestaan. Onder werkmateriaal wordt in deze overeenkomst verstaan alle zaken die in het kader van de Opdracht aan opdrachtgever en/of de deelnemer (digitaal en/of in papieren vorm) ter beschikking zijn gesteld, zoals presentaties, hand-outs, werkbladen, artikelen, overzichten, folders en brochures, inclusief alle teksten en afbeeldingen die hierin zijn opgenomen.

14.3 BM verleent ten aanzien van de Online Dienst enkel een gebruiksrecht om de content via de online omgeving te openen en op een digital device (zoals een computer, smartphone of tablet) weer te geven. Het opslaan, afdrukken of op enige andere wijze openbaar maken en/of (digitaal of in papieren vorm) verveelvoudigen van de content, al dan niet binnen de organisatie van de opdrachtgever, is niet toegestaan.

14.4 Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, aan BM een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,00 (vijfentwintig-duizendeuro) per gebeurtenis waarbij BM het recht voorbehoud om vergoeding van de daadwerkelijk door dit handelen geleden schade te vorderen.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen, alsmede inmenging van de overheid in de uitvoering van de werkzaamheden op grond van een noodverordening (zoals bijvoorbeeld de beperkende maatregelen i.v.m. Covid-19).

15.2 BM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BM haar verbintenis had moeten nakomen. 

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 120 (honderdtwintig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, na 120 (honderdtwintig) dagen opschorting met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog kan worden nagekomen.

15.4 Indien BM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van BM worden beheerst door Nederlands recht

16.2 Alle geschillen tussen BM en de opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

16.3 Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van BM van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van BM steeds prevaleren boven de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Artikel 17 Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is BM gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

18.1 BM is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

18.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen BM en Opdrachtgever zullen naderhand door BM gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.

Menu