Training en Coaching

Onze grensverleggende trainingsprogramma's leveren op een inspirerende en uitdagende wijze steeds weer nieuwe inzichten en praktische vaardigheden op, die direct hun nut en rendement in de dagelijkse praktijk bewijzen. Onze trainer-coaches zijn de gidsen binnen de met veel zorg voor onze klanten ontwikkelde training- en coaching programma’s, waarmee de ingebakken, niet-functionele gewoonten binnen hun (verkoop)organisatie worden omgezet in effectiever en efficiënter gedrag met een adequate attitude.

training & coaching

Onze visie

“Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.”

Onze programma’s worden vanwege dit uitgangspunt gegeven in een goede sfeer. Geborgd door respect voor elkaar, ontstaat het wederzijds vertrouwen dat nodig is om de acceptatie van de deelnemers te verkrijgen voor het programma. Hierdoor durven zij zich kwetsbaar op te stellen en ervaren zij kritiek op hun attitude en gedrag als opbouwend, waarmee het nut van ander gedrag en een adequate attitude duidelijk wordt.

 

“De aanloop bepaalt de sprong, de uitvoering het resultaat.”

jumpVeel trainingen, coaching of andere investeringen in programma’s om het rendement van de organisatie te verhogen blijken dikwijls niet aan de verwachtingen te voldoen, doordat het programma onvoldoende aansluit op de problemen die een bedrijf in de dagelijkse praktijk ondervindt. Steeds weer blijkt dat er op basis van wat vluchtige opmerkingen van een goedbedoelende leidinggevende, een min of meer standaard programma van de plank is gehaald.

Om die reden bestuderen onze analisten nauwkeurig het hele spectrum van de commerciële bedrijfsvoering, om vervolgens een messcherpe diagnose vast te stellen waarin de organisatie het laat liggen, en in samenhang daarmee, wat er moet veranderen in de bedrijfsvoering. Hierbij krijgen de zwakste schakels altijd de hoogste prioriteit. Onze architecten starten niet eerder met het ontwikkelen van een programma, dan dat er full commitment is verkregen op de diagnose en de doelstellingen voor het programma.

 

“Het principe van de hamer.”

Aan het design van ieder trainingsprogramma ligt het principe van de hamer: een spijker sla je het handigst in de muur met een aantal goed gedoseerde hamerslagen. Te harde slagen leveren immers alleen een kromme spijker of een gat in de muur op. Ons motto is: leren is net als hameren. Het maximale rendement wordt verkregen door met kleine intervallen van maximaal een tot twee maanden de deelnemers deel te laten nemen aan een aantal praktijkgerichte leerervaringen. Enerzijds wordt door regelmatig kleine stappen te zetten voorkomen dat opgebouwde inzichten, ervaringen en het nieuw aangeleerde gedrag “verdampen” (en dus verloren gaan). Anderzijds zorgt deze kleine stappen voor voldoende vooruitgang in de persoonlijke groei. Door onze aanpak kunnen wij nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden stapelen, waardoor voorkomen wordt dat in ieder programmaonderdeel veel tijd verloren gaat om “verdampte” zaken weer actueel te krijgen.

 

“Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.” (Johan Cruijff)

Op basis van jarenlang onderzoek hebben wij kunnen concluderen dat ook deelnemers een situatie pas juist kunnen evalueren (minder effectief gedrag opmerken d.w.z. het dus “zien”) als zij het door hebben. Dus dat zij helemaal begrijpen waarom welke houding of gedrag effectiever of efficiënter is in hun dagelijkse praktijk. Om deze reden besteden wij tijdens de programma’s net zoveel aandacht als nodig is aan praktijkgerichte cases, praktijksimulaties, groepsdiscussies, rollenspelen met video-evaluaties, instructiefilms en duidelijke colleges, totdat het belang hiervan bij iedere deelnemer helder is, doordat zij het nut volledig begrijpen. Dat ze het zodanig accepteren dat zij het geleerde ook willen gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk.

 

 “De logica van de bergbeklimmer.”

De bergtop wordt bereikt door focus op het vakkundig klimmen in plaats van op het niet vallen. Om die reden focussen wij in onze trainingsprogramma’s liever op het exploreren van de kansen die de markt biedt (door het aanwezige potentieel van de medewerkers en hun leidinggevenden volledig te benutten), in plaats van het in problemen denken en te focussen op wat er mis zou kunnen gaan.

Neem nu contact op

 

Unieke programma’s

Aan de basis van onze werkwijze liggen enkele door BridgeMoore zelf ontwikkelde concepten, alsmede enkele beproefde gedragswetenschappelijke standaarden.
TrainingOp basis van onze jarenlange ervaring en de samenwerking met een aantal deskundigen op dit gebied, ontwikkelt BridgeMoore met behulp van voortschrijdende inzichten, telkens weer nieuwe trainingsconcepten. Concepten waarin deelnemers worden uitgedaagd en geïnspireerd om, met een duidelijk inzicht in hun denken en doen, het beste uit zichzelf te halen. FoxWise

Begin 2015 heeft BridgeMoore haar nieuwste trainingsconcept FoxWise geïntroduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jongste inzichten in de trainingsmarkt en de modernste technieken (slimme tools als coaching- en rapportage software, inzet van digital learning op een intuïtief deelnemersplatform en de nieuwste audiovisuele hulpmiddelen). Met behulp van deze aanpak zijn de trainers in staat om de blokkades die de juiste attitude en effectief gedrag binnen een team tegenwerken, te identificeren en deze doeltreffend weg te nemen. Binnen de coaching, van het in de training gemaakte plan van aanpak, werkt de trainer nauw samen met de direct leidinggevenden van de deelnemers. Grenzen worden hierdoor met succes blijvend verlegd.

Ieder programma wordt opgebouwd uit één of meerdere cycli, die elk bestaan uit 3 fases:

1. Digital Training (DT) fase
De doelstelling van de Digital learning (DL) fase is om iedere deelnemer zich op zijn niveau en op een voor hem/haar geschikt moment en plaats, voor te laten bereiden op de komende Classical Learning sessie. Iedere deelnemer wordt daarom uitgenodigd om met zijn/haar eigen toegangscode in te loggen op ons educatieve online platform, waar opdrachten voor hem/haar klaar staan ter voorbereiding op de klassikale sessie.

Ons online platform voldoet aan de nieuwste inzichten ten aanzien van individueel leren. Onze deelnemers kunnen overal in de wereld werken op ons online platform via zijn smartphone, tablet, laptop of desktop. Omdat het platform zeer gebruiksvriendelijk is kan iedere deelnemer hiermee overweg zonder irritaties of onnodig tijdverlies. Vanwege de samenstelling van het programma, waarbij zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk beeldmateriaal en interactieve opdrachten zijn ingebouwd, ervaren de deelnemers de leerstof als uitdagend en inspirerend. Hierdoor is het gebruik voor iedereen haalbaar en het rendement hoog.

2. Classical Training (CT) fase
Met “classical learning” bedoelen wij de uitvoering van een training, onder leiding van een trainer-coach, met een groep van maximaal 10 deelnemers, in een goed uitgeruste zaal en sub zaal. Doordat alle deelnemers zich met behulp van de digital learning volledig hebben voorbereid op de klassikale sessie, wordt het mogelijk om circa 65% van de beschikbare tijd volledig te besteden aan “doen”. Dat betekent dat alle deelnemers hoofdzakelijk aan de slag zijn met actieve werkvormen zoals groepsdiscussies, workshops, presentaties, rollenspelen met praktijksimulaties en video-feedback. Ter afsluiting van de sessie wordt ruim aandacht besteed aan het maken van degelijke actieplannen omtrent de leerpunten, waarmee grenzen kunnen worden verlegd. Deze actieplannen worden door de trainer-coach formeel overgedragen aan de direct leidinggevende(n) van de deelnemers.

3. “Live it” (L) fase
In deze fase wordt de vertaalslag gemaakt van de leerpunten naar de dagelijkse praktijk. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er degelijke actieplannen gemaakt. Het is de taak van de direct leidinggevende manager van de deelnemers om deze actieplannen nu te gaan coachen binnen zijn rol als verantwoordelijke manager. Het is de taak van onze trainer-coach om op zijn beurt deze manager te coachen en te ondersteunen met praktische tips of aanbevelingen. Ook kan de trainer-coach, indien gewenst, de manager in staat stellen zelf transfer sessies te organiseren. Zijn ondersteuning bestaat dan uit het aanreiken van hulpmiddelen (zoals werkbladen met vragen, workshops, video’s, boeken, tips en tricks, enz.) die de manager dan kan gebruiken in de door hem georganiseerde transfer sessies, eventueel als onderdeel van de reguliere sales meetings.

 

Ook individuele inschrijving mogelijk

Binnen BridgeMoore bieden wij een aantal trainingsmodules aan als “open training” (training in een groep van maximaal 8 deelnemers komende uit verschillende bedrijven). Deze zijn specifiek bedoeld voor:

  • bedrijven die onvoldoende deelnemers hebben om een in-company training te organiseren;
  • bedrijven die nieuwe/instromende medewerkers op het huidige groepsniveau willen brengen;
  • mensen in een commerciële functie die specifiek kiezen voor een individuele inschrijving.

Voor bovenstaande doelgroep hebben wij een aantal inspirerende trainingsmodules ontwikkeld die gericht zijn op de belangrijkste skills ten aanzien van functies binnen de verkooporganisatie of medewerkers met veelvuldig klantencontact. Hierbij hebben wij onderscheid gemaakte tussen trainingen gericht op:

  1. Verkopers en Account Managers;
  2. Sales Managers
  3. Medewerkers met veelvuldig klantcontact.
Meer info open traningen

 

Grensverleggende trainingen

Onze trainingen zijn volledig gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Hierbij focussen wij naast de attitude (houding: overtuigingen, normen en waarden), ook op de skills en drills (de (on)bewuste vaardigheden) van de deelnemers. Op beide vlakken moeten grenzen verlegd worden om de doelstellingen van onze programma’s te realiseren. Daarom wordt door iedere deelnemer vooraf full commitment afgegeven op de doelstellingen van het programma, zodat deelname voor niemand vrijblijvend is en er dus grenzen verlegd zullen worden.

Onze trainer-coaches houden de deelnemers, met betrekking tot hun huidige gedrag en het gewenste gedrag, tijdens het gehele programma telkens een spiegel voor. Zij worden dus voortdurend geconfronteerd met de consequenties van hun (niet-)handelen. Dit wordt door de deelnemers als bijzonder leerzaam ervaren. Via persoonlijke confrontatie zetten wij dus mensen in beweging. Hard, fair en altijd met respect voor de ander. Leerpunten worden omgezet in actieplannen, die direct in de dagelijkse praktijk van de deelnemer toegepast kunnen worden en door zijn/haar leidinggevende worden gecoacht.

 

Inspirerende en ervaren trainer-coaches

Uitsluitend de besten worden op basis van hun competenties, opleiding en ervaring geselecteerd om voor BridgeMoore als trainer-coach te werken. Tijdens interne en externe opleidingsprogramma’s worden zij voortdurend uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en te geven. Bovendien mogen zij slechts die trainingsmodules geven waarvoor zij gecertificeerd zijn. Dit betekent dat zij altijd in staat zijn de leerstof optimaal op de deelnemers over te brengen, waardoor deze geïnspireerd raken.

Iedere trainer-coach traint in een branche waarin hij/zij tenminste 5 jaar aantoonbaar succesvol op management niveau heeft geacteerd. Dit betekent dat onze trainer-coach over voldoende kennis van uw branche beschikt om tijdens de sessies “de juiste taal” te spreken en telkens weer precies de vinger op de zere plek weet te leggen, waardoor hij in staat is het vertrouwen van de deelnemers te winnen. Zij zullen daardoor bereid zijn zich kwetsbaarder op te stellen en geïnspireerd raken. Mede daardoor zal het maximale rendement uit het programma worden gerealiseerd.

Kom in contact

 

Direct toepasbaar

Onze trainingsdesigns worden met onze in modules opgebouwde content (bibliotheek met ervaringsdata over de afgelopen 22 jaar, alsmede trainingsmodules, video’s, etc.) nauw afgestemd op de met de klant overeengekomen doelstellingen en de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Hiermee zijn wij in staat zijn om programma’s samen te stellen, die in de praktijk bewezen resultaten opleveren en waarvan bovendien de herkenbaarheid voor de deelnemers zeer hoog is. Tijdens de training wordt 70% van de tijd besteed aan praktijksimulaties en rollenspelen met video-feedback. Hierdoor heeft iedere deelnemer voldoende geoefend om het geleerde graag in de praktijk te willen gaan testen en verdampen er geen nieuw aangeleerde vaardigheden.

 

Altijd Teamwork

Onze experts vinden het belangrijk om gedurende iedere fase van het programma, met de klant in gesprek te blijven. Deze belangrijke taak is weggelegd voor onze Project Manager in zijn rol als procesbewaker van alle aspecten met betrekking tot de door ons verkregen opdracht.

De trainer-coach ondersteunt op permanente basis de leidinggevende met adviezen en tools om de actieplannen te realiseren. Bij eventuele aanpassingen van het programma zal onze analist en de architect samen zorgdragen voor een nauwe afstemming op de wensen van de klant of de deelnemers. Op deze wijze worden onze experts ervaren als een krachtig en toegewijd team, dat voor de klant en deelnemers het gevoel geeft dat zij centraal staan in de uitvoering van het programma.

 

 

Interactieve trainingsmethodiek

De door ons ontwikkelde programma’s zijn erop gericht de deelnemers actief te laten deelnemen. Hierbij is de rol van de trainer-coach die van gids, procesbewaker en katalysator. Zowel in de Digital Training als de Classical Training fase worden de deelnemers doorlopend uitgedaagd tot een maximale inzet op basis van verrassende, inspirerende en uitdagende sessies, waardoor het leereffect bijzonder hoog is.

 

Certificering

Uit ervaring weten wij dat het rendement van een programma sterk wordt verhoogd wanneer deelname niet vrijblijvend is. Deelname aan een programma wordt bij ons voorafgegaan door het formuleren van een duidelijke en door iedereen onderschreven doelstelling waarop commitment wordt afgegeven. Dit maakt dat de vrijblijvendheid bij onze programma’s sterk verminderd wordt.

Ook het verplicht stellen van certificering zal bijdragen tot een verhoging van de inzet. Hiermee wordt namelijk duidelijk dat er nadelige gevolgen zitten aan het niet (tijdig) behalen van het certificaat.

Een voordeel voor de deelnemers is, dat onze certificaten in toenemende mate door de markt worden (h)erkend en dat daardoor de vermelding hiervan op hun CV voor de deelnemers van toegevoegde waarde blijkt.

De examens worden op het einde van een programma of voltooide cyclus afgenomen en beoordeeld door een examencommissie. Deze toetst op vooraf vastgestelde criteria. Hierdoor is de waarde van een certificaat geborgd.

Met certificering verzekert onze klant zich dus van een verhoogd rendement. Na certificering mag er van uitgegaan worden  dat alle deelnemers over de vaardigheden beschikken die gesteld zijn voor het behalen van een certificaat. Op basis hiervan weet onze klant precies welk potentieel, zich waar in de organisatie bevindt. De behaalde certificaten maken bovendien inzichtelijk welke trainingsbehoefte er in de organisatie bestaat.

Neem nu contact op