Loepzuivere diagnoses


Ervaren en getalenteerde business analisten nemen uw commerciële organisatie onder de loep met doorontwikkelde, in de praktijk bewezen tools en gerichte werkmethodes. Hun diagnoses zijn glashelder, hun adviezen praktisch en direct toepasbaar.

Loepzuivere diagnoses

Of het nu gaat om het realiseren van een effectievere inrichting van de verkooporganisatie en het salesproces of om de resultaten uit een verbeter-programma waarmee de attitude en skills van de medewerkers aantoonbaar worden verhoogd.

Ons nauw samenwerkende team van experts (de business consultants, de analisten, de programma architecten samen met de trainer-coaches) creëert het potentieel om de door onze klanten zo dringend gewenste (groei)doelstellingen te realiseren.

 

market-analysisOnze business analisten

Onze analisten spelen een cruciale rol in het succes van BridgeMoore. Steeds weer tonen zij aan dat een juiste en heldere diagnose de bron is waaruit onze architecten een programma kunnen ontwikkelen dat in de praktijk met succes kan worden geïmplementeerd, zodat de zo dringend gewenste doelstellingen worden gerealiseerd.

Om deze reden houden zij zich met passie bezig om de wijze waarop onze klant zijn (commerciële) organisatie heeft ingericht te bestuderen. Dit doen zij met behulp van in de praktijk bewezen tools en onderzoekmethodieken. Ook wordt door hen onderzocht welke eisen er aan de medewerkers worden gesteld om de gewenste resultaten te realiseren. Met behulp van een op de bedrijfstak afgestemde analyse, analyseren zij nauwkeurig de uitvoering van de jaarplannen met de bijbehorende communicatie en interventies van de leidinggevenden. Ook de meer softe aspecten als bedrijfscultuur, normen en waarden, enzovoort worden daarbij geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, stellen zij in een messcherpe diagnose vast waar de organisatie het laat liggen, en in samenhang daarmee, wat er moet veranderen.

 

Een loepzuivere diagnose … en dan ?

In nauwe samenspraak met hun klant bepalen onze Business Consultants op basis van deze diagnose en het beschikbare budget, de doelstellingen van een programma.

Vervolgens gaan onze architecten onder supervisie van de regiomanager aan de slag om een inspirerend en adequaat programma samen te stellen, dat volledig op de met de klant overeengekomen doelstellingen is afgestemd.

De Business Consultant stemt dit programma zorgvuldig af met de klant. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, organiseert hij een kick-off met de direct leidinggevende(n), de deelnemers, de trainer(s) en de coach(es), waarbij alle relevante aspecten van het programma door hem worden gepresenteerd.

Tenslotte vraagt hij expliciet om commitment van alle aanwezigen over hun rol in dit programma. Tijdens de uitvoering van het programma blijft de Business Consultant van begin tot eind de procesbewaker en het directe aanspreekpunt voor de klant.

Neem nu contact op